Ordinele Prefectului


ANUL 2017

Ordinul Prefectului nr. 321/2017privind modificarea componenţei Comitetului Judeţean Gorj de monitorizare a aplicării unitare a prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a prevederilor OUG nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul Prefectului nr.  311/2017 privind constituirea Comitetului Judeţean Gorj de monitorizare a aplicării unitare a prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a prevederilor OUG nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul Prefectului nr.  217/2017 privind constituirea Comisiei de verificare a stadiului realizarii masurilor stabilite la nivelul autoritatilor locale, privind deschiderea în bune conditii a noului an școlar 2017-2018, în judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr.  212/2017 privind  stabilirea programului de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Gorj, ca urmare a stabilirii zilei de 14 august 2017 ca zi libera

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 204/07.07.2017 privind modificarea și completarea Comisiei judetene pentru inventarierea depozitelor de steril pe teritoriul judetului Gorj  

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 202/17.07.2017 privind reactualizarea la nivelul Instituției Prefectului - Judetul Gorj a Comisiei judetene privind incluziunea sociala

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 194/10.07.2017 privind organizarea și desfășurarea activității de control –acces în Palatul Administrativ 

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 193/07.07.2017 privind constituirea Comisiei judetene pentru inventarierea depozitelor de steril pe teritoriul judetului Gorj

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr.138/2017 privind aprobarea Planului de actiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei judetene antidrog 2013-2020

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 16/10.01.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, pentru anul 2017

ANUL 2016

Ordinul Prefectului nr. 316/2016 privind consituirea Comisiei de constatare a pagubelor și evalure a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică care desfășoară activități agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezasterlor naturale, precum și a celor produse de epizotii la nivelul judetului Gorj  

Ordinul Prefectului nr. 271/2016 privind consituirea Comisiei de verificare a stadiului măsurilor stabilite la nivelul autoritatilor locale, pentru deschiderea, în bune conditii, a noului an scolar 2016-2017,în judetul Gorj

Ordin nr. 247/2016 privind modificarea si completarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj 

Ordinul Prefectului nr. 215 din 18.07.2016 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la nivelul judetului Gorj si a componentei biroului de coordonare

Ordin nr. 207/2016 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si actualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

Ordin nr. 206/2016 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj 

ORDIN NR. 196/29.06.2016 privind reactualizarea componentei nominale a Comisiei Județene în domeniul Egalității de Șanse între Barbati si Femei

ORDIN NR. 193/29.06.2016 privind modificarea și actualizarea repartizarii pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

Ordin nr. 189 din 27.06.2016 privind reactualizarea la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Gorj a Comisiei judetene privind incluziunea sociala

Ordinul Prefectului nr.186 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural

Ordinul Prefectului judetului Gorj nr. 170/15.06.2016 privind convocarea consilierilor declarati alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, la sedinta de constituire a consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale, din raza administrativ teritoriala a judetului Gorj 

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 140/11.04.2016 pentru actualizarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj,pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.88/29.02.2016 si modificat prin Ordinul Prefectului nr. 102/10.03.2016

Ordinul Prefectului nr. 136/05.04.2016 privind modificareasi completarea art. 3din Ordinul prefectului nr. 61/10.02.2016 privind constituirea Comisiei de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarilor privitoare la faptele functionarilor publici din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj, sesizate ca abateri disciplinare 

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 123/24.03.2016 privind constituirea Comisiei tehnice județene Gorj și a Grupului tehnic de lucru, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2016, în județul Gorj 

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 122/23.03.2016 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Gorj, pentru alegerile locale din anul 2016 

Ordinul Prefectului nr.120 din 22.03.2016 privind convocarea Colegiului Prefectural in data de 28.03.2016

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 111/18.03.2016 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Gorj și a consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale, din județul Gorj, pentru mandatul 2016-2020

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 102/10.03.2016 pentru actualizarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.88/29.02.2016

Ordinul 92/02.03.2016 privind reorganizarea comisiei mixte de rechizitii

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 88/29.02.2016 privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, pentru anul 2016

Ordin nr.83/2016 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si actualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

Ordinul 62/10.02.2016 privind incetarea exercitarii mandatului comisiei paritare, incepind cu data de 10.02.2016 si constituirea, cu aceeasi data, a comisiei paritare nou alese din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr.61/10.02.2016 privind constituirea Comisiei de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarilor privitoare la faptele functionarilor publici din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj, sesizate ca abateri disciplinare, începând cu data de 10.02.2016

Ordinul Prefectului nr. 57/04.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Prefectului Județul Gorj + Regulamentul de Organizare si Funcţionare

ORDIN NR. 39/27.01.2016 privind modificarea și actualizarea repartizării personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

ORDIN nr. 20/08.01.2016 privind aprobarea Structurii de organizare a Institutiei Prefectului Judetul Gorj, ca urmare a reorganizării

ANUL 2015

Ordinul Prefectului nr. 221/18.09.2015 privind constituirea Comisiei de constatare a pagubelor şi evaluare a pierderilor înregistrate de persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică, care desfăşoară activităţi agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, la nivelul judeţului Gorj

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 218/15.09.2015 pentru actualizarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.92/18.05.2015

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 216/10.09.2015 pentru actualizarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.92/18.05.2015

Ordin nr. 209/01.09.2015 privind reorganizarea Comisiei judetene de atribuire de denumiri pentru obiective si institutii de interes local de la nivelul judetului Gorj, potrivit O.G. nr 63/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 203/18.08.2015 pentru actualizarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.92/18.05.2015, cu modificările și completările ulterioare  

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 201/12.08.2015 pentru actualizarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.92/18.05.2015, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul 98/09.06.2015  

Ordinul Prefectului nr. 195 din 03.08.2015 privind actualizarea Statului de functii al Instituției Prefectului Judetul Gorj

ORDIN NR. 193/03.08.2015 privind modificarea și actualizarea repartizării personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

ORDIN NR. 192/03.08.2015 privind modificarea și actualizarea repartizarii pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

Ordinul Prefectului nr. 187 din 29.07.2015 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la nivelul judetului Gorj si a componentei biroului de coordonare

Ordinul Prefectului nr. 177 din 01.07.2015 privind actualizarea Statului de functii al Instituției Prefectului Judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr. 100 din 09.06.2015 privind actualizarea Statului de functii al Instituției Prefectului Judetul Gorj

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 98/09.06.2015 pentru actualizarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul județului Gorj, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.92/18.05.2015

Ordinul Prefectului nr. 92/18.05.2015 privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităților administrativ teritoriale din județul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative

Ordinul Prefectului nr. 89 din 2015 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare organizat in data de 08.06.2015 (proba scrisa) si respectiv 10.06.2015 (proba interviu), în vederea ocuparii postului aferent functiei publice de executie vacante de expert clasa I, gradul profesional debutant, destinat activitatii in domeniul minoritatilor nationale, altele decât minoritatea romă, din cadrul Serviciului Afaceri Europene. Situatii de Urgenta, Dezvolatre Economica si Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Compartimentul Situatii de Urgenta, Dezvoltare Economica si Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate

Ordinul Prefectului nr.76 din 2015 privind aprobarea Planului strategic al Institutiei Prefectului Judetul Gorj pentru perioada 2015-2016

Ordinul Prefectului nr. 75 din 01.04.2015 privind modificarea și completarea Ordinului Prefectului judetului Gorj nr. 156/24.06.2014 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor la nivelul judetului Gorj

ORDIN NR. 72/31.03.2015 privind modificarea și actualizarea repartizarii pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

ORDIN NR. 71/31.03.2015 privind reorganizarea Colectivului de lucru constituit în vederea sprijinirii activității Comisiei Județene Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

Ordin nr.61 privind modificarea și completarea Ordinului Prefectului judetului Gorj nr 163/08.07.2014 privind reactualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si reactualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

Ordinul Prefectului nr. 50 din 09.03.2015 privind constituirea Comisiei mixte, în vederea efectuării controalelor de specialitate la toate unităţile de învăţământ din judeţul Gorj, dotate cu instalaţii termice alimentate cu gaz, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.5/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE - 2008

Ordinul Prefectului nr. 38 din 20.02.2015 privind aprobarea modelului cadru al procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 29/10.02.2015 privind actualizarea Structurii de organizare a Institutiei Prefectului Judetul Gorj

ORDIN NR. 24 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta în anul 2015, la nivelul judetului Gorj

ANUL 2014

Ordinul Prefectului nr. 266 din 29.12.2014 privind organizarea și desfasurarea activitatii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj, pentru activitatea profesioanla desfasurata in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014

Ordinul Prefectului nr. 265 din 29.12.2014 privind organizarea și desfasurarea activitatii de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj, pentru activitatea profesioanla desfasurata in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014

ORDIN NR. 249 privind repartizarea pe instanțe judecătorești a personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj

ORDIN NR. 248/04.12.2014 privind modificarea și actualizarea repartizarii pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

ORDIN NR. 247 privind modificarea și actualizarea repartizării personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

ORDIN NR. 217/30.09.2014 privind modificarea și actualizarea repartizarii pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

ORDIN NR. 212/25.09.2014 privind constituirea Comisiei mixte pentru verificarea în judetul Gorj a stării tehnice și functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundatiilor, de pe râurile interioare, indiferent de detinator

Ordin nr. 192/03.09.2014 privind reactualizarea Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor din judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr. 156 din 24.06.2014 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

Ordinul Prefectului nr. 154 din 24.06.2014 privind aprobarea Strategiei judetene antidrog pentru perioada 2014-2020 și a Planului judetean de acțiune pentru implementarea Strategiei judetene antidrog, aferent perioadei 2014-2016, la nivelul judetului Gorj

Ordinul Prefectului nr. 151 din 20.06.2014 privind reactualizarea componentei Colegiului Prefectural

Ordin nr. 148 din 05.06.2014 privind reactualizarea componentei Comisiei judetene de actiune împotriva violentei în sport, în judetul Gorj

Ordin nr. 140 din 05.06.2014 privind reactualizarea la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Gorj a Comisiei judetene privind incluziunea sociala

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 101 privind constituirea Comisiei mixte pentru verificarea în județul Gorj a modului în care au fost salubrizate cursurile de apa și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 87 privind reorganizarea comisiei mixte de rechiziții

Ordinul Prefectului județului Gorj nr. 74/28.02.2014 privind aprobarea numărului maxim de posturi din aparatele de specialitate ale primarilor unităților administrativ- teritoriale din judetul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative

Ordinul Prefectului nr.66 din 18.02.2014 privind convocarea Colegiului Prefectural al judetului Gorj in data de 21.02.2014

Ordinul Prefectului nr.64 din 18.02.2014 privind reactualizarea Comisiei judetene de analiza a propunerilor de elaborare a stemei judetului si a stemelor municipiilor, oraselor si comunelor

Ordin 62/13.02.2014 privind actualizarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj si actualizarea componentei grupurilor de suport tehnic pentru managementul situatiilor de urgenta, pe tipuri de risc

Ordin nr. 59/13.02.2014 privind reactualizarea componenței Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Violenței în Sport, în județul Gorj

Ordin nr. 58 privind abrogarea dispozițiilor Ordinului Prefectului nr. 94/21.05.2013 de aprobarea procedurii de lucru referitoare la posibilitatea depunerii cererilor de catre persoanele interesate, beneficiare de venit minim garantat, de pe raza judetului Gorj, la primariile in raza carora domiciliaza, in vederea obtinerii de la AJOFM Gorj a adeverintelor care sa ateste ca sunt persoane in cautarea unui loc de munca

Ordin nr. 51/06.02.2014 privind actualizarea Comisiei pentru îndeplinirea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, la nivelul judeţului Gorj

Ordin nr. 50 din 06.02.2014 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj

ORDIN NR. 46 /03.02.2014 privind modificarea anexei nr. 2 cu repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere, la Ordinul Prefectului nr. 207/02.08.2013

Ordin nr. 45/03.02.2014 privind aprobarea graficului de desfasurare in anul 2014 a audientelor in teritoriu de catre Prefectul judetului Gorj, domnul Alin Vasile Vacaru

Ordin nr. 36/29.01.2014 privind întreruperea activitatii de examinare a candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere

Ordin nr. 30 privind reorganizarea Comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor din judetul Gorj

Ordin nr. 26/27.01.2014 privind întreruperea activitatii de examinare a candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere

Ordin nr. 3/06.01.2014 privind examinarea candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

ANUL 2013

Ordin nr. 302/19.11.2013 privind aprobarea Structurii de organizare si a Statului de functii ale Institutiei Prefectului Judetul Gorj, ca urmare a reorganizarii institutiei, incepand cu data de 19.11.2013

Ordin 254/30.09.2013 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta

Ordin nr. 239 din 13.09.2013 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj

ORDIN NR. 207 privind modificarea și completarea Ordinelor Prefectului nr. 61/25.03.2013 privind repartizarea personalului de specialitate din cadru Instituției Prefectului - Județul Gorj, pe unităţi administrativ – teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv nr. 62/25.03.2013 privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituției Prefectului - Județul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activităţii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere

Ordin nr. 163/29.07.2013 privind aprobarea Structurii de organizare a Institutiei Prefectului Judetul Gorj, ca urmare a reorganizarii institutiei prin reducerea de posturi, incepnad cu data de 29.07.2013

Ordin nr. 164 din 29.07.2013 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj

Ordin nr. 98/24.05.2013 privind aprobarea Structurii de organizare a Institutiei Prefectului Judetul Gorj, ca urmare a reorganizarii institutiei, incepnad cu data de 24.05.2013

Ordin nr. 94 din 20.05.2013 privind aprobarea procedurii de lucru referitoare la posibilitatea depunerii cererilor de catre persoanele interesate, beneficiare de venit minim garantat, de pe raza judetului Gorj, la primariile in raza carora domiciliaza, in vederea obtinerii de la AJOFM Gorj a adeverintelor care sa ateste ca sunt persoane in cautarea unui loc de munca

Ordin nr. 93 din 15.05.2013 privind reactualizarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj

Ordin nr. 92 privind reactualizarea la nivelul Institutiei Prefectului Judetului Gorj a Comisiei judetene privind incluziunea sociala

Ordin nr. 84 din 19.04.2013 privind constituirea Comisiei pentru punerea in functiune a statiilor de desecare din zonele ce urmeaza a fi afectate, pentru prevenirea inundatiilor localitatilor, a infrastructurii de imbunatatiri funciare pentru prevenirea accidentelor la constructiile hidrotehnice si stabilirea costurilor maxime generate de aceste activitati

Ordin nr. 82 din 18.04.2013 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Gorj pentru anul 2013

Ordin nr. 81 din 10.04.2013 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr.80 din 10.04.2013 privind reactualizarea Comisiei judetene privind incluziunea sociala

Ordinul Prefectului nr. 79 din 10.04.2013 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

Ordinul Prefectului nr. 74/29.03.2013 privind modificarea membrilor Comisiei pentru îndeplinirea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, la nivelul judeţului modificată prin Ordinul Prefectului nr. 323 din 05.11.2012

Ordinul Prefectului nr. 72/29.03.2013 privind stabilirea Programului de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Gorj, în perioada 01.04.2013-30.04.2013

ORDIN NR. 62 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

ORDIN nr. 61 privind repartizarea personalului de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, pe unităţi administrativ - teritoriale, pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

Ordinul Prefectului nr. 60/25.03.2013 privind stabilirea Programului de lucru al Institutiei Prefectului Judetul Gorj, începând cu data de 25.03.2013

Ordinul Prefectului nr. 38 din 18.02.2013 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare şi monitorizare a Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, pentru anul 2013

Ordinul Prefectului nr.28 din 30.01.2013 privind constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de coruptie la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr.26 din 30.01.2013 privind reactualizarea Comisiei judetene privind incluziunea sociala


ANUL 2012

Ordinul Prefectului nr. 325 din 06.11.2012 privind reactualizarea art.1 şi art.2 precum şi modificarea textului de la lit. j al art. 2 din Ordinul Prefectului judeţului Gorj nr. 56/10.04.2012 privind reactualizarea şi completarea Comitetului judeţean pentru Situaţii de urgenţă Gorj, la data de 06.11.2012

Ordinul Prefectului nr.305 din 17.10.2012 privind constituirea Comisiei de verificare a modului de organizare si desfasurare a activitatilor serviciilor publice deconcentrate, la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr.297 din 8.10.2012 privind constituirea Comisiei de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarilor privitoare la faptele functionarilor publici din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj, sesizate ca abateri disciplinare

Ordinul Prefectului nr.285 din 24.09.2012 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

ORDIN nr. 277 privind repartizarea pe instanţe judecătoreşti a personalului de specialitate al Instituţiei Prefectului Judeţul Gorj

ORDIN nr. 276 privind repartizarea consilierilor juridici din cadru Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administrativ şi Aplicarea Apostilei, pe unităţi administrativ - teritoriale pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale

ORDIN NR. 275 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

Ordinul Prefectului nr.259 din 24.08.2012 privind reactualizarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judetului Gorj

Ordin nr. 257 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj

Ordinul Prefectului nr. 253/2012 privind aprobarea graficului de desfasurare a audientelor in teritoriu de catre Prefectul judetului Gorj, domnul Ion - Claudiu TEODORESCU

Ordinul Prefectului nr 76/24.05.2012 privind incetarea aplicabilitatii Ordinului prefectului nr.32 din 08.03.2012 si Ordinului prefectulul nr 46 din 23.03.2012 referitoare la constituirea, completarea si actiunile Colectivului de lucru care analizeaza rezultatele pe plan local in lupta contra evaziunii fiscale

Ordinul Prefectului nr.217 din 12.09.2011 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

Ordin nr. 45 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Institutiei Prefectului Judetul Gorj

Ordin nr 51/02.04.2012 privind reorganizarea Comisiei Judetene Gorj pentru Aplicarea Legii nr 290/2003

ORDIN NR. 47 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administrativ şi Aplicarea Apostilei, pentru coordonarea comisiilor de fond funciar comunale, orăşeneşti şi municipale, în scopul derulării potrivit legii, a activității de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere

Ordinul Prefectului nr.32 din 08.03.2012 privind constituirea Colectivului de lucru care analizeaza rezultatele pe plan local in lupta contra evaziunii fiscale

Ordinul Prefectului nr.28 din 13.02.2012 privind examinarea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

Ordinul Prefectului nr.26 din 13.02.2012 privind intreruperea activitatii de examinare la proba practica in vederea obtinerii permisului de conducere

Ordinul Prefectului nr.25 din 13.02.2012 privind constituirea a trei echipe mixte care să controleze instituirea serviciului de permanență la primăriile din județul Gorj, precum si daca personalul este instruit, in perioada 13.02-14.02.2012, interval în care județul Gorj se afla sub avertizare meteorologica COD PORTOCALIU de ninsori abundente si intensificari ale vantului

Ordinul Prefectului nr.18 din 03.02.2012 privind intreruperea activitatii de examinare la proba practica in vederea obtinerii permisului de conducere

Ordinul Prefectului nr.16 din 01.02.2012 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2012, la nivelul judetului Gorj

Ordinul Prefectului nr.15 din 30.01.2012 privind constituirea a trei echipe mixte care să controleze instituirea serviciului de permanență la primăriile din județul Gorj, precum si daca personalul este instruit, in perioada 31.01 - 03.02.2012, interval în care județul Gorj se afla sub avertizare meteorologica COD PORTOCALIU de ger persistent

Ordinul Prefectului nr.13 din 23.01.2012 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Instituției Prefectului - Județul Gorj

ANUL 2011

Ordinul Prefectului nr.245 din 25.11.2011 privind constituirea Comisiei mixte pentru monitorizarea activitatilor medicale desfasurate in unitatile sanitare de pe raza judetului Gorj

Ordinul Prefectului nr.217 din 12.09.2011 privind reactualizarea Consiliului Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

Ordinul Prefectului nr.153 din 09.06.2011 privind reorganizarea Comisiei de Dialog Social

ORDIN NR. 145 privind repartizarea pe instanţe judecătoreşti a personalului de specialitate al Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj

ORDIN NR. 144 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a personalului de specialitate din cadrul Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administrativ şi Aplicarea Apostilei, pentru coordonarea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale de fond funciar, începând cu data de 01.06.2011

Ordin nr. 143/30.05.2011 privind repartizarea consilierilor juridici din cadru Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administrativ şi Aplicarea Apostilei, pe unităţi administrativ - teritoriale pentru exercitarea în numele prefectului a atribuţiilor ce derivă din lege privind verificarea legalităţii actelor administrative emise/adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, începând cu data de 01.06.2011

Ordin nr. 117 privind reactualizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj

Ordin nr 108/05.04.2011 privind reorganizarea Comisiei Judetene Gorj pentru Aplicarea Legii nr 290/2003

Ordin nr. 94/23.03.2011 privind reorganizarea Comisiei judetene de atribuire de denumiri pentru obiective si institutii de interes local de la nivelul judetului Gorj, potrivit O.G. nr 63/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin nr. 78/24.02.2011 privind constituirea la nivelul judetului Gorj a echipei mixte ce va efectua controale, conform competentelor legale, in locurile si/sau in mediile in care se produc, se comercializeaza, se utilizeaza sau se consuma substante si/sau produse noi cu efecte psihoactive, daunataoare sanatatii, altele decat cele reglementate

Ordin nr 72/17.02.2011 privind examinarea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto la nivelul judetului Gorj

Ordin nr. 24/31.01.2011 privind aprobarea "Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta" in anul 2011 la nivelul judetului Gorj

Ordin nr. 18/24.01.2011 privind aprobarea tematicii de control pe baza careia personalul de specialitate din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj va realiza controalele privind verificarea legalitatii si aplicarea actelor normative la nivelul autoritatilor administratiei publice locale din judetul Gorj si verificarea aplicarii actelor cu caracter reparatoriu la nivelul comisiilor locale de fond funciar din judetul Gorj, in anul 2011

Ordin 4/06.01.2011 privind constituirea comisiei de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor unitatilor administrativ teritoriale din judetul Gorj, sesizate ca abateri disciplinare

Ordin 3/06.01.2011 privind reorganizarea Grupului Judetean de Modernizare a Adminitratiei Pulice constituit prin Ordinul Prefectului nr 151/2003

ANUL 2010

Ordin 149/18.05.2010 privind desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei in cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj

Ordin 295/30.09.2010 privind desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei in cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj

Ordinul 328/09.11.2010 privind incetarea exercitarii mandatului comisiei paritare, incepind cu data de 09.11.2010 ;i constituirea, cu aceeasi data, a comisiei paritare nou alese din cadrul Institutiei Prefectului Judetul Gorj

Ordinul 327/09.11.2010 privind reactualizarea Comisiei Operative Judetene de pe langa Institutia Prefectului - Judetul Gorj

Ordinul 276/16.09.2010 privind reorganizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice infiintat in cadrul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj

Ordinul 263/09.09.2010 privind organizarea si desfasurarea examenului intern, la nivelul Institutiei Prefectului Judetul Gorj, pentru ocuparea posturilor temporar vacante solicitate de persoanele aflate in perioda de preaviz

Ordinul 181/15.07.2010 privind protectia locatarilor din blocurile la parterul carora sau in apropierea carora functioneaza baruri, restaurante si discoteci in spatii fara izolare fonica, care produc disconfort

Ordinul 121/07.04.2010 privind reactualizarea Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor si zoonozelor din judetul Gorj

Ordinul 120/07.04.2010 privind reorganizarea comisiei mixte de rechizitii

Ordinul 118/31.03.2010 privind constituirea Comisiei judetene pentru efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din judetul Gorj, in anul 2011

ANUL 2009

ORDINUL 243 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A PLANULUI DE MASURI PENTRU INTERVENTIE IN CAZ DE PANDEMIE DE GRIPA AL DIRECTIEI DE SANATATE PUBLICA GORJ

ORDINUL 175 PRIVIND REACTUALIZAREA CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ORDINUL 174 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA TEHNICA, LA NIVELUL JUDETULUI GORJ, IN VEDEREA ANALIZARII DOCUMENTATIILOR TEHNICE SUPUSE PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU ANUMITE PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE, A RAPOARTELOR LA BILANTURILE DE MEDIU, A CONCLUZIILOR DEZBATERILOR PUBLICE PRECUM SI PROIECTELOR PROGRAMELOR DE CONFORMARE PENTRU ACTIVITATILE CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

ORDINUL 173 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU INDEPLINIREA PREVEDERILOR O.G. 96/2002 APROBATA PRIN LEGEA 16/2003 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, PRIVIND ACORDAREA DE PRODUSE LACATATE SI DE PANIFICATIE PENTRU ELEVII DIN CLASELE I-VIII DIN INVATAMANTUL DE STAT SI PRIVAT, PRECUM SI PENTRU COPIII PRESCOLARI IN ANUL SCOLAR 2009-2010, LA NIVELUL JUDETULUI GORJ

ORDINUL 172 PRIVIND PROCEDURA DE ACORDARE/PRELUNGIRE A AUTORIZATIEI DE COLECTARE A DESEURILOR INDUSTRIALE RECICLABILE DE LA PERSOANE FIZICE

ORDINUL 169 PRIVIND REORGANIZAREA COMITETULUI CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE PERSOANELOR VARSTNICE INFIINTAT IN CADRUL INSTTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL GORJ

ORDINUL 145 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI JUDETENE PENTRU IDENTIFICAREA TERENURILOR CU DESTINATIE AGRICOLA, OCUPATE ABUZIV, AFLATE IN ADMINISTRAREA ADS

ORDINUL 133 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL A JUDETULUI GORJ

ORDINUL 125 PRIVIND REORGANIZAREA COMITETULUI CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE PERSOANELOR VARSTNICE INFIINTAT IN CADRUL INSTTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL GORJ

ANUL 2008

ORDINUL 548 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI DE DISCIPLINA PENTRU ANALIZAREA SI PROPUNEREA MODULUI DE SOLUTIONARE A SESIZARII PRIVITOARE LA FAPTELE SECRETARILOR UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE SESIZATE CA ABATERI DISCIPLINARE

ORDINUL 510 PRIVIND ADOPTAREA STRATEGIEI SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU MENTINEREA SI CRESTEREA INTEGRITATII IN ADMINISTRATIA PUBLICA IN PERIOADA 2008-2010

ORDINUL 292 PRIVIND COMPLETAREA ORDINULUI 287 DIN 09.07.2008

ORDINUL 287 PRIVIND REACTUALIZAREA COMISIEI DE AVIZARE ŞI RECEPŢIONARE A LUCRĂRILOR CE SE EFECTUEAZĂ DIN FONDURILE DE INVESTIŢII, DE PUNERE ÎN VALOARE DE NOI TERENURI, AMELIORAREA CELOR SLAB PRODUCTIVE, CÂT ŞI PENTRU REDAREA ÎN CIRCUITUL AGRICOL ŞI SILVIC A HALDELOR MINIERE, A TERENURILOR AFECTATE DE ACTIVITĂŢI EXTRACTIVE DE PETROL ŞI GAZE

HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI DEZBĂTUTE ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE A COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI GORJ DIN DATA DE 30 IUNIE 2008

ORDINUL 158 PRIVIND REORGANIZAREA COMITETULUI JUDEŢEAN GORJ PENTRU ZONA MONTANA

ORDINUL 145 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATI PENTRU CERTIFICAREA ISO 9001 A INSTITUTIEI PREFECTULUI -JUDEŢUL GORJ

ORDINUL 141 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE SPECIALITATE IN EXPERTIZARI DE CONSTRUCTII

ORDINUL 140 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE SPECIALITATE DE EVALUATORI FUNCIARI

ORDINUL 139 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE SPECIALITATE IN EXPERTIZARI DE CONSTRUCTII

ORDINUL 138 PRIVIND ACTUALIZAREA COMISIEI PENTRU APLICAREA LEGII NR. 290/2003

ORDINUL 137 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI TEHNICE DE SPECIALITATE DE EVALUATORI FUNCIARI

ORDINUL 136 PRIVIND ACTUALIZAREA COMISIEI PENTRU APLICAREA LEGII NR. 9/1998

ORDINUL 132 PRIVIND CONSTITUIREA COLECTIVULUI DE LUCRU PENTRU PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CADRUL
INSTITUTIEI PREFECTULUI-JUDETUL GORJ

ORDINUL 129 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI MIXTE DE RECHIZITII

ORDINUL 64 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI JUDETENE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR

ORDINUL 41 PRIVIND REORGANIZAREA COMISIEI MIXTE DE RECHIZITII

ORDINUL 38 PRIVIND REACTUALIZAREA COMISIEI JUDETENE PENTRU CONSTATAREA PAGUBELOR DATORATE CALAMITATILOR NATURALE IN AGRICULTURA

ORDINUL 29 PRIVIND APROBAREA MASURILOR DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PRODUSE DE VEGETATIA USCATA

ORDINUL 22 PRIVIND REACTUALIZAREA COMISIEI DE AVIZARE SI RECEPTIONARE A LUCRARILOR CE SE EFECTUEAZA DIN FONDURILE DE INVESTITII

ORDINUL 1 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONSTATARE A MODULUI DE REALIZARE SI CALITATEA CONSTRUCTIILOR IN LOCATIILE COJANI, ORAS TG-CARBUNESTI SI CAMPU MARE, COMUNA ALBENI

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ