Informatii publice


Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicata*) privind prefectul si institutia prefectului
HOTARARE nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

HG 123/2002 -norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001

HG 1723/2004 privind reducerea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

LISTA cuprinzând documentele de interes public care se comunică din oficiu
Conform art. 5 din Legea 544/2001, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
h) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
i) ordine ale Prefectului cu caracter normativ.

Lista cuprinzind categoriile de documente de interes public
• Raportul anual privind activitatea desfăşurată de către Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj
• Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport privind realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport asupra stării economice, sociale şi administrative a judeţului Gorj
• Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene
• Strategia de comunicare pe teme europene
• Strategia Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj în domeniul calităţii
• Strategia şi Planul de acţiune pentru menţinerea şi creşterea integrităţii în administraţia publică în perioada 2008-2010.

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii,  de Institutia Prefectului – Judetul Gorj
• Hotărâri adoptate de consiliile locale si Consiliul Judeţean
• Dispoziţii emise de primari si preşedintele Consiliului Judeţean
• Hotărâri judecătoreşti, acte privind litigii pe rol
• Acte, referate, adrese de la organele de justiţie
• Materiale emise de Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj privind susţinerea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată
• Documente privind despăgubirile băneşti pentru imobilele naţionalizate depuse conform Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
• Documente privind aplicarea Legii nr.9/1998 republicată, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (cereri, hotărâri)
• Documente privind aplicarea Legii nr. 290/2003 actualizată, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
• Lucrări privind activitatea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
• Hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
• Procese verbale ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
• Acte normative privind aplicarea legilor fondului funciar
• Acte, referate, adrese, memorii ale cetăţenilor
• Ordine cu caracter normativ emise de Prefectul Judeţului Gorj
• Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară si documentaţia necesară elaborării acestora
• Situaţia privind starea de incompatibilitate conform Legii nr.161/2003 actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
• Situaţii statistice privind consilierii locali, primari, viceprimari şi secretarii consiliilor locale
• Documentaţie buget si bilanţ contabil
• Informaţii privind achiziţiile publice ( raport anual şi contracte de achiziţii)
• Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport privind realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport asupra stării economice, sociale şi administrative a judeţului Gorj
• Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene
• Strategia de comunicare pe teme europene
• Strategia Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj în domeniul calităţii
• Informări privind programele serviciilor publice deconcentrate.
• Lucrări, rapoarte, sinteze cu privire la relaţia cu societatea civilă, patronatele, sindicatele
• Documente privind aplicarea Legii nr. 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat
• Documente privind aplicarea Legii nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război
• Documente Comisia de Dialog Social
• Documente Colegiul Prefectural (informări, rapoarte, hotărâri)
• Documente Comisia Consultativă pentru Protecţia Consumatorilor
• Documente secretariat judeţean privind îmbunătăţirea situaţiei romilor

Sursele financiare ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj se asigură integral din bugetul de stat pentru:
Capitolul 51.01.03 „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”;
Capitolul 61.50.00 „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”;
Capitolul 68.06.00 „Asigurări şi Asistenţă Socială”.

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

FORMULARE

Petitie
  Cerere solicitare informatii legea 544/2001
  Reclamatie raspuns negativ la solicitarea informatiilor de interes public

Decizia 105/02.03.2009 - Directia Generala a Finantelor Publice Gorj

ORDINELE PREFECTULUI

Regulamentul de Organizare si Funcţionare
Ordinul Prefectului nr. 57/04.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Prefectului Județul Gorj

Regulamentul Intern al Instituției Prefectului Județul Gorj 

Hotararea nr. 6758/07.08.2015 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Gorj privind aprobarea procedurii operaționale de lucru privind aplicarea legilor fondului funciar și a Regulamentului aprobat prin hg 890/2005

Codul etic

Comisia paritara si comisia de disciplina

RAPOARTE SI SINTEZE

Situatia veniturilor salariale

Situatia platilor efectuate  

 2016

Bugetul pentru anul 2016

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2015

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2015

Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2015

2015

Bugetul pentru anul 2015

Bilantul contabil la 31.12.2015

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2015 - 12.01.2015

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2014

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2014

Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2014 

2014 

Bugetul pentru anul 2014

Bilantul contabil la 31.12.2014

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2014 - actualizat la 29.12.2014

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2014 - actualizat la 30.09.2014

Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2014 - actualizat la 27.03.2014

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2013

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2013   

2013

Bugetul pentru anul 2013

Bilantul contabil la 31.12.2013

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2012

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2012  

2012

Bugetul pentru anul 2012

Bilantul contabil la 31.12.2012

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2011

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2011 

2011

Bugetul pentru anul 2011

Bilantul contabil la 31.12.2010

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2010

Acte administrative pentru care a fost solicitată reanalizarea în vederea modificării sau revocării în anul 2010

2010

Raport privind starea generala, economica, sociala, culturala si administrativa a judetului Gorj in anul 2009

Raport privind activitatea desfăşurată de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj pe anul 2009

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2009

Bugetul pentru anul 2010

Bilantul contabil la 30.09.2010

Bugetul pentru anul 2009

Rapoarte privind rezultatele verificarilor efectuate de Corpul de Control 

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2009

2009

Raport privind activitatea Institutiei Prefectului Judetul Gorj în anul 2008

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2008 

Sinteza evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate în anul 2008 privind protecţia şi promovarea drepturilor omului

Raport privind activitatea desfăşurată de Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Gorj pe anul 2008


Raport privind contractele atribuite in anul 2008

Bugetul pentru anul 2008
Bilantul contabil la 31.12.2008

 

CONTRACTE

CONTRACT DE SERVICE
CONTRACT DE ACHIZITII PUBLICE (BENZINA)
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE 9993/05.03.2007
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE E-LICITATIE 966/05.03.2007
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE E-LICITATIE-CUMPARARI DIRECTE 940/09.03.2007
CONTRACT DE LUCRARI 14037/09.03.2007

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ