Codul de conduită


NORME GENERALE DE CONDUITĂ  A  FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Codul de conduită a funcţionarului public, Leg.7/2004(republicată), reglementează deontologia profesională a funcţionarilor publici,în relaţia cu cetăţeanul sau cu instituţia în care activează.

Art. 1
Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor Instituţiei Prefectului.
(2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea Instituţiei Prefectului.
Art. 2
Loialitatea faţă de Constituţie şi lege
(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.
Art. 3
Loialitatea faţă Instituţia  Prefectului
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul Instituţiei Prefectului, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Instituţiei Prefectului, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Instituţia  Prefectului are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Instituţiei Prefectului ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori Instituţiei Prefectului.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducerii Instituţiei Prefectului.  
(5) Prevederile prezentului Regulament intern nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
Art. 4
Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Instituţiei Prefectului.
(2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 5
Activitatea publică
(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de  către  conducătorul Instituţiei Prefectului sau prin fişa postului.
(2) Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea Instituţiei Prefectului.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Instituţiei Prefectului.
Art. 6
Activitatea politică
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul Instituţiei Prefectului, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 7
Folosirea imaginii proprii
În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art. 8
Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice
(1) În relaţiile cu personalul din cadrul Instituţiei Prefectului, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Instituţiei Prefectului, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a Instituţiei Prefectului, prin:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
Art. 9
 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Funcţionarii publici care reprezintă Instituţia Prefectului în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Instituţiei Prefectului.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.
Art. 10
Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Funcţionarii publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.
Art. 11
Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către conducerea Instituţiei prefectului, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Art. 12
Obiectivitate în evaluare
(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.
(2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3)Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate .
Art. 13
Folosirea prerogativelor de putere publică
(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Funcţionarilor publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Funcţionarilor publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 14
Utilizarea resurselor publice
(1) Funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând Instituţiei prefectului numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.
(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4) Funcţionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica Instituţiei prefectului pentru realizarea acestora.
Art. 15
Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ  A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Art. 16
Asigurarea unui serviciu public de calitate:
(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practica, în scopul realizării competentelor Instituţiei Prefectului, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
(2) În exercitarea funcţiei personalul contractual are obligaţia  de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga si a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea Instituţiei Prefectului.
Art. 17
Respectarea Constituţiei şi a legilor :
(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele si faptele lor, să  respecte Constituţia, legile ţării şi să  acţioneze pentru punere în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată  naturii funcţiilor deţinute.
Art. 18
Loialitatea faţă  de Instituţia Prefectului:
(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul Instituţiei Prefectului, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:
a) să  exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Instituţiei prefectului, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să  facă  aprecieri în legătură  cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Instituţia  Prefectului are calitatea de parte, dacă  nu sunt  abilitaţi  în acest sens;
c) să  dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să  dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă  această  dezvăluire este de natură  să  atragă avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Instituţiei Prefectului ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) sa acorde asistenta si consultanţă  persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau Instituţiei Prefectului.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a)- d) se aplica si după încetarea raportului de muncă, pentru o perioada de 2 ani, dacă  dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului Regulament intern nu pot fi interpretate ca o derogare de la  obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în  condiţiile legii.
Art. 19
Libertatea opiniilor:
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Instituţiei Prefectului.
(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au  obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lasă  influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aibă o atitudine conciliantă şi să  evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art. 20
Activitatea publică:
(1) Relaţiile cu mijloacele de informare  în masă se asigură  de către persoanele desemnate în acest sens de conducerea Instituţiei Prefectului sau prin fişa postului, în condiţiile legii.
(2) Angajaţii contractuali desemnaţi sa participe la activităţi  sau dezbateri publice, in calitate oficială, trebuie să  respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de  conducerea Instituţiei Prefectului. 
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii  contractuali pot participa la activităţi  sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Instituţiei Prefectului.
Art. 21
Activitatea politică :
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual ii este interzis:
a) să  participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să  furnizeze sprijin logistic candidaţilor  la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac  donaţii sau sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul Instituţiei prefectului însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
Art. 22 
Folosirea imaginii proprii:
In considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum si în  scopuri electorale.
Art. 23
Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei:
(1) În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul Instituţiei Prefectului, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi sa aibă  un comportament bazat pe respect, bună - credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii persoanelor din cadrul Instituţiei Prefectului, precum şi ale persoanelor cu care intră in legătura în exercitarea funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială  şi justificată pentru rezolvarea clară si eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a Instituţiei Prefectului, prin:
a) promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat, raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
Art. 24
Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale:
(1) Personalul contractual care reprezintă Instituţia Prefectului în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia sa promoveze o imagine favorabilă tării şi Instituţiei Prefectului.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările în afara tării, personalul contractual este obligat sa aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să  respecte legile si obiceiurile ţării gazdă.
Art. 25
Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor :
Angajaţii contractuali nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste funcţii.
Art. 26
Participarea la procesul de luare a deciziilor :
(1) În procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia să  acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi  exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat  şi imparţial.
(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de către conducerea Instituţiei Prefectului, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
Art. 27
Folosirea abuzivă  a atribuţiilor funcţiei deţinute:
(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute  în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenta vreo anchetă de orice natura, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.
(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau altă natură.
Art. 28
Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri:
(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona  un bun aflat în proprietatea privata a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor   de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor urmează să fie vândute;;
b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare  sau când a obţinut informaţii  la care persoanele interesate de cumpărarea  bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică in mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în  proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Angajaţilor contractuali le este interzisă  furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute  de lege.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică in mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ