Cadrul normativ


 

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

LEGEA nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicata*) privind prefectul si institutia prefectului
HOTARARE nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului

 

Lista cuprinzand principalele acte normative cu care opereaza Institutia Prefectului:


Constitutia Romaniei, revizuita;

I. In domeniul administratiei publice:
1. Legea nr. 340/2004 privind Institutia Prefectului, modificata;
2. Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata si modificata;
3. Hotararea Guvernului nr. 460/2006 privind prefectul si Institutia Prefectului;
4. Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata;
5. Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 673/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;
6. Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ teritoriale, modificata;
7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, modificata;
8. Legea nr. 90/2001, modificata, privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor;
9. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
10. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 27/2003, aprob. şi modif. prin Legea nr. 486/2003, privind procedura aprobarii tacite;
11. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
12. Hotararea Guvernului nr. 404/2004 privind aparatul de lucru al Guvernului;
13. Hotararea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continua pentru administratia publica locala;
14. Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie;
15. Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu modif. ulterioare;
16. Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, modif.;
17. Hotararea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale;
18. Hotararea Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple;
19. Hotararea Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare si functionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor;
20. Hotararea Guvernului nr. 2337/2004 privind stabilirea taxelor pentru furnizarea datelor din Registrul National de Evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judeţene si al municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare;
21. Ordonanta Guvernului nr. 63/2002, cu modif. ulterioare, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
22. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
23. Legea nr. 24/2000, republicata si modif., privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
24. Hotararea Guvernului nr. 1.226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii
25. Legea nr. 60/1991, cu modif. ulterioare, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;
26. Legea nr. 14/2003 - partidele politice;
27. Hotararea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema Romaniei, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu stema Romaniei, uzate sau care devin nefolosibile;
28. Hotărârea Guvernului nr. 1157/2001 pentru aprobarea normelor privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României;
29. Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice;
30. Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, rep., cu modif. ulterioare, privind regimul drumurilor;
31. Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicat;
32. Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;
33. Hotararea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative, republicata;
34. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
35. Legea nr. 144/2007 privind infiintarea si organizarea Agentiei Nationale de Integritate;
36. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
37. Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii.

II. In materie electorala, alegeri locale/generale etc:
1.  Legea nr. 3/2000, modificata, privind organizarea si desfăsurarea referendumului;
2.  Legea nr. 375/2003 pentru organizarea si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei Romaniei;
3.  Legea nr. 370/2004, modificata, pentru alegerea Presedintelui Romaniei;
4.  Legea nr. 67/2004, modificata, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale;

III. In materia administrarii domeniului public/privat, edilitare etc:
1. Legea nr. 213/1998, modif., privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
2. Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;
3. Hotararea Guvernului nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a activitatilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate in administrarea zonelor libere;
4. Legea nr. 84/1992, cu modif. ulterioare, privind regimul zonelor libere;
Hotararea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
5. Ordinul nr. 163/2004 al M.A.I. privind constatarea si sanctionarea abaterilor de la reglementarile emise in domeniul gospodarii localitătilor urbane si rurale;
6. Ordonanta Guvernului nr. 21/2002, modif., privind gospodarirea localitătilor urbane si rurale;
7. Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006, modificata;
8. Hotararea Guvernului nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;;
9. Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, nr. 101/2006, modificata.

IV. In materia fondului funciar, a reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si acordarii despagubirilor persoanelor indreptatite, deposedate de bunuri;
1. Legea nr. 18/1991, rep. cu modif. ulterioare, privind fondul funciar;
2. Legea nr. 247/2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;
3. Hotararea Guvernului nr. 890/2005, modif., pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor;
4. Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
5. Legea nr. 15/2003, republicat, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
6. Hotararea Guvernului nr. 896/2003, modif., pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;
7. Legea nr. 646/2002, modif., privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural;
8. Legea nr. 9/1998, republicat, privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;
9. Hotararea Guvernului nr. 753/1998, modif., privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;
10. Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;
11. Legea nr. 10/2001, republicata, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

V. In materia acordarii unor drepturi prevazute de legi speciale:
1. Legea nr. 341/2004, recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987
2. Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004;
3. Legea nr. 44/1994, republicata, privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;
4. Hotararea Guvernului nr. 1178/2003, privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de război, precum si accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat;
5. Hotararea Guvernului nr. 1217/2003, modif., pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 si 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;
6. Ordonanta de Urgenta nr. 214/1999, modif., privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive;
7. Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945.

VI. In materia urbanismului, a autorizarii executarii lucrarilor de constructii:
1. Legea nr. 50/1991, republicata si modif., privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
2. Ordinul nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
3. Hotararea Guvernului nr. 525/1996, republicata, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
4. Legea nr. 350/2001, modif., amenajarea teritoriului si urbanismul;

VII. In domeniul raporturilor de dreptul muncii, a functiei publice :
1. Legea nr. 53/2003, modif., Codul Muncii;
2. Hotararea nr. 250/1992, republicata, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare,
3. Hotararea Guvernului nr. 281/1993, modif., privind salarizarea personalului din unitatile bugetare;
4. Legea nr. 154/1998, modif., privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;
5. Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, modificata, privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007;
6. Ordonata Guvernului nr. 10/2007, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
7. Decretul nr. 92/1976, modif., privind Carnetul de munca;
8. Legea nr. 130/1999, republicat, privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
9. Legea nr. 168/1999, modif., privind solutionarea conflictelor de munca,
10. Hotararea Guvernului nr. 775/1998, modif., privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora;
11. Hotararea Guvernului nr. 452/2000, privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
12. Legea nr. 188/1999, republicata si modif. privind Statutul functionarilor publici;
13. Hotararea Guvernului nr. 611/2008, privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
14. Hotararea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina;
15. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
16 Hotararea Guvernului nr. 432/2004, modificata, privind dosarul profesional al functionarilor publici;
17. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita al functionarilor publici;
18. Ordonanta de Urgenta nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public.

 PROGRAMUL DE GUVERNARE Investeste in GORJ